office@gzv.rs   011/2684-751 i 011/2659-945

 

TEHNIČKA KONTROLA

Usluga vršenja tehničke kontrole dokumentacije obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Proveru usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima
  • Proveru usklađenosti sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta
  • Proveru međusobne usklađenost svih delova tehničke dokumentacije
  • Proveru usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata
  • Proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata
  • Proveru stabilnosti i bezbednosti; racionalnosti projektovanih materijala
  • Proveru uticaja na životnu sredinu i susedne objekte, kao i usklađenosti sa predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat.
  • Izradu konačnog izveštaja o izvršenoj kontroli u skaldu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 23/15 i 77/15)