Технички преглед

 

 

1974

Услуга вршења техничког прегледа високоградње и нискоградње обухвата активности на:

  • Проучавању потврђене техничке документације
  • Контроли вођења градилишне документације (атестне и друге документације) неопходне за технички преглед
  • Вршењу коначног техничког прегледа изведених радова у складу са правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени гласник РС”, број 27/15 и 29/16).
  • Изради Записника о извршеном техничком прегледу и Предлога за употребну дозволу који заједно чине Извештај Комисије за технички преглед
logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.