Техничка контрола

 

 

1974

Услуга вршења техничке контроле документације обухвата следеће активности:

  • Проверу усклађености са свим условима и правилима садржаним у локацијским условима
  • Проверу усклађености са Законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета
  • Проверу међусобне усклађеност свих делова техничке документације
  • Проверу усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката
  • Проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката
  • Проверу стабилности и безбедности; рационалности пројектованих материјала
  • Проверу утицаја на животну средину и суседне објекте, као и усклађености са предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат.
  • Израду коначног извештаја о извршеној контроли у скалду са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, број 23/15 и 77/15)
logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.