Експропријације

 

 

1974

Експропријација је скуп правних норми чијим се деловањем дозвољава принудни прелаз непокретности из приватне у државну својину због општег интереса, а уз накнаду која не може бити нижа од тржишне. Непокретности се могу експроприсати или се својина на њима може ограничити само у јавном интересу утврђеном на основу Закона. Непокретности у овом смислу сматрају се земљиште, зграде и други грађевински објекти.

Екпропријација је потпуна када се даном правоснажности решења о екпропријацији мења сопственик на експроприсаној непокретности. Уколико је реч о непотпуној екепропријацији она подразумева установљену службеност на непокретност или закуп на земљишту на одређено време.

Накнада за експроприсану непокретност одређује се у новцу, уколико Законом није друкчије одређено. Накнада за експроприсану непокретност се може извршити и давањем у својину ранијем сопственику непокретност одговарајуће вредности у истом месту или ближој околини.

Експропријација се може вршити за потребе Републике Србије, аутономне покрајине, града, града Београда, општине, јавних фондова, јавних предузећа, привредних друштава која су основана од стране јавних предузећа, као и за потребе привредних друштава са већинским државним капиталом основаних од стране Републике Србије, аутономне покрајине, града, града Београда, или општине, ако законом није друкчије одређено.

Градски завод за вештачења је током свог дугогодишњег постојања учествовао у многобројним предметима који се тичу процене вредности непокретности у сврху експропријације. Више десетина хиљада процена у сврху експропријације је референца која Завод ставља на прво место у овој области.

logo footer

Интернет презентација Градског завода за вештачења је тренутно у изради, те Вас молимо да се за све потребне информације обратите лично, телефонским позивом или преко контакт форме.